Personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling på Värmdö gymnasium

För dig som är elev eller vårdnadshavare sparar och behandlar vi personuppgifter gällande namn, kontaktuppgifter och personnummer. Syftet är att kunna bedriva utbildning enligt lag och förordning.

Uppgifter får vi antingen från andra myndigheter eller direkt från dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är de lagar och förordningar som gäller gymnasieskolan. Uppgifter gällande vårdnadshavare raderas när eleven blir myndig. Uppgifter gällande elever raderas ett år efter avslutad utbildning med undantag för sådana uppgifter som ska bevaras enligt lag.

Vissa personuppgifter delas med myndigheter och de leverantörer som vi anlitar för att bedriva vår verksamhet. Med leverantörer upprättas personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden i Värmdö kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Dataskyddsombudet. Du når vårt dataskyddsombud på adress Dataskyddsombudet, Värmdö Kommun, 134 81 Värmdö eller dataskyddsombud@varmdo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ladda ned PDF