Ordningsregler 22/23

Dessa regler har tagits fram i samråd med skolledning, personal och elever.

Gemensam värdegrund

Alla på skolan ska

  • visa varandra respekt i samtal och bemötande
  • ha förståelse för att vi är olika och har rätt att ha olika åsikter
  • ställa upp för varandra, verka för god sammanhållning och för en skola fri från rasism, mobbing, trakasserier och diskriminering; den som ser att någon far illa bör anmäla detta till någon i personalen
  • reagera mot alla former av nedsättande kommentarer och tilltal
  • inse att överenskomna regler måste följas av alla
  • inse att rättigheter förutsätter skyldigheter.

Lektioner

Alla har ett ansvar att skapa ett positivt arbetsklimat i undervisningen. Alla kommer i tid och har med sig nödvändigt material. Varje lektion avslutas med att klassrummet städas och ställs i ordning. Om det är sista lektionen för dagen sätts stolarna upp.

Den gemensamma miljön

Var och en städar efter sig själv. Det betyder exempelvis att man kastar matrester, slänger skräp, ställer undan porslin och bestick samt lägger papper med mera i återvinningskärl. Ingenting lämnas på borden i Ljushallen eller på marken utanför skolan.

Datoranvändning och elevskåp

För datoranvändning och elevskåp gäller särskilda regler enligt kontrakt.

Störande och farliga föremål

Det är skolans personal som avgör vilka föremål som är störande eller farliga och som inte får förekomma. För att minska risken för störd arbetsro samlas mobiltelefoner in vid lektionsstart. Även annan elektronisk utrustning kan omhändertas om läraren bedömer att det behövs. Läraren kan bestämma att viss elektronisk utrustning får användas på vissa lektioner.

Rutiner vid skriftliga prov

I samband med skriftliga prov lämnas mobiler, klockor, väskor och jackor i skåpen. I de fall de tagits med till klassrummet placeras de på av läraren anvisad plats.

Fusk

Skolan ser mycket allvarligt på fusk. Fusk är användning av otillåtna hjälpmedel, kommunikation med andra än läraren vid prov samt avskrifter, referat som ej redovisas med källangivelse eller plagiat. Fusk skall anmälas till ansvarig skolledare som utreder ärendet och beslutar om åtgärder.

Affischer och flygblad

Affischering sker på skolans anslagstavlor. Elevkåren har sin anslagstavla i Ljushallen och övriga elever kan affischera på tavlan vid entrén eller på tavlan i början av C-korridoren.

Rökning, alkohol och droger

Rökning är enligt lag förbjudet inom Värmdö gymnasiums område, såväl inomhus som utomhus. Gränsen för skolgården går vid Simlångsvägen, muren vid Enskedehallens parkering, cykelbanan samt gångvägen mellan cykelbanan och Simlångsvägen. Alkohol och droger är inte förenligt med skolans verksamhet i något sammanhang eller på någon plats. Vid misstanke om droganvändning kommer föräldrar och sociala myndigheter att kontaktas.

Obehöriga på skolan

Skolan är ingen allmän plats. Endast skolans elever får vistas i lokalerna. Besök utifrån ska vara godkända av personal. Obehöriga personer kommer att avvisas.

Konsekvenser vid brott mot ordningsregler

Syftet med ordningsregler är att skapa en lugn och trivsam arbetsmiljö för alla på skolan. Skolans åtgärder vid brott mot reglerna är i första hand samtal på olika nivåer beroende på hur allvarlig förseelsen är. Samtalen ska leda till aktiva åtgärder för att lösa ett problem.

Elever som stör lektionen kan avvisas för resten av den lektionen.

Lärare eller rektor får tillfälligt omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten.

Elev som fuskat får räkna med att alla elevens lärare informeras om detta och att elevens arbeten och prov kommer att kontrolleras med extra stor noggrannhet i samtliga ämnen.

Om en elevs uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl kan en elev stängas av från undervisningen.

Polisanmälan vid brott

Vid misstanke om att brott har begåtts gör skolan en utredning av vad som skett. Hur skolan därefter agerar avgörs från fall till fall.

Skolledningen

Värmdö gymnasium

Ladda ned PDF