Värmdö gymnasium ledord

Engagemang Kreativitet Bildning

Vår välorganiserade verksamhet kännetecknas av engagemang och kreativitet i riktning mot bildning, akademiska studier och framtida yrkesliv.

Utbildningen ger kunskaper för livet.

Vi vill vara en öppen och generös skola, där olikhet ses som en tillgång och där alla trivs.

Värmdö gymnasium ska vara en skola som alla är stolta över.

Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarstagande människor, som aktivt deltar i och utvecklar samhällslivet.

Skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.
(Lgy11)

Engagemang

På Värmdö gymnasium finns ett stort engagemang för varje elev, deras lärprocesser och utveckling. Eleverna ska veta vad som förväntas av dem, vad de lyckats med och vad de kan utveckla. Vi har en hög tilltro till elevernas förmåga att med vårt studiestöttande förhållningssätt nå långt i sin kunskapsutveckling.

Lärare och elever engagerar sig tillsammans i olika projekt runt exempelvis hållbarhetsfrågor, jämställdhet, konstnärligt skapande, människors livsvillkor, naturen och teknisk utveckling.
Samarbeten sker över ämnesgränser och med externa kontakter.

Utifrån kursernas innehåll kan lärare och elever planera, organisera och genomföra studieresor för att ytterligare bidra till utbildningen. Vid planering av resor ska klimat- och miljöpåverkan beaktas.

Eleverna får inom ramen för undervisningen möjlighet till inflytande över innehåll samt arbets- och redovisningsformer. Mentorsråden, pedagogiskt forum och elevskyddsarbete är tillfällen för eleverna att påverka sin utbildning och öka sin demokratiska kompetens. Eleverna får under varje kurs utvärdera undervisningen.

Utifrån intresse kan eleverna starta nya eller engagera sig i befintliga elevföreningar, till exempel elevkåren, miljögruppen Grönt är skönt, Skol-IF, trivselföreningen Triton och politiska föreningar.

Kreativitet

Med kreativitet avser vi förmågan att se möjligheter, lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Denna förmåga får eleverna utveckla under sin gymnasietid.

Undervisningen på skolan kännetecknas av variation. Eleverna möter olika sätt att inhämta kunskap i ett tryggt och tillåtande arbetsklimat. På Värmdö gymnasium råder en dela med sig-kultur och vi ser samarbete i olika former som utvecklande och kvalitetshöjande.

Inom undervisningen sker många olika aktiviteter som stimulerar och utvecklar elevernas kreativitet. Det kan ta sig uttryck i till exempel experiment, filmskapande, fältstudier, gästföreläsningar, konserter, modellbyggen, novelltävling, poddar, programmering, rollspel, studiebesök och startande av UF-företag.

För att underlätta för kreativitet och variation under sammanhängande tid har en dag i veckan, tisdagar, ett flexibelt schema. Undervisningen är lärarledd och innehållet planeras i arbetslagen.

Bildning

För Värmdö gymnasium innebär bildning att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att förstå hur världen och tillvaron hänger ihop och utveckla förmågan att se sig själv och sin tillvaro i ett större sammanhang.

Undervisningen, som kännetecknas av ett tydligt ledarskap och varierade metoder, ska stimulera till nyfikenhet, kreativitet, eftertanke och reflektion. Förmågan till vetenskaplighet med ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt är central. Under utbildningen ska eleverna tillägna sig metoder som möjliggör en fortsatt självständig utveckling och lära sig hur man söker och skaffar ny kunskap samt löser problem.
Eleverna får också utveckla sin förmåga att ta ansvar för en hållbar utveckling för människor, miljö och samhälle.

Skolbiblioteket är en viktig del i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande och utveckla deras förmåga att söka, hantera och förhålla sig till information på ett källkritiskt och vetenskapligt sätt. Det utgör en gemensam resurs av medier och information.

Utbildningen förbereder för högre studier och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledningen är en viktig del i elevernas förberedelser inför framtiden.

För att tydliggöra de övergripande målen för utbildningen har vi sammanfattat dem i åtta ledmotiv.

För att ge eleverna en större helhetsbild och bättre överblick i komplexa frågor studeras delar av kurser i projektform i enlighet med övergripande mål. Inom varje ledmotiv kan mål från olika kurser och ämnen sammanföras i meningsfulla arbetsområden med en medveten kunskapsprogression. Genom att arbeta ämnesövergripande kan man i undervisningen integrera sådana livs- och samhällsfrågor som annars inte naturligt hör hemma i ett enskilt ämne. Ett samarbete mellan ämnen ger eleverna en större helhetssyn och djupare kunskaper.

Varje elev ska ha minst två ämnesövergripande projekt per läsår. Timplaner, scheman och kursernas detaljplanering utformas så att ämnesövergripande projekt möjliggörs.

Ledmotiv

ES

1. Kommunikativ förmåga

Att kunna kommunicera i tal och skrift och använda svenska, engelska och estetiska uttryck för lärande och begreppsutveckling.

2. Miljö och hållbar utveckling

Förstå hur människa och miljö påverkar varandra, förvärva en ekologisk grundsyn och verka för en hållbar utveckling.

3. Demokrati och etik

Utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och göra medvetna etiska ställningstaganden.

4. Historiskt och kulturellt perspektiv

Analysera, förstå och förklara människan och hennes verksamhet ur historiskt och kulturellt perspektiv.

5. Det egna lärandet

Reflektera över och skaffa sig insikt i det egna lärandet, lärande i grupp samt utveckla kompetens för högre studier.

6. Hantverk och grundläggande metoder för problemlösning

Använda olika grundläggande metoder, tekniker och material inom det estetiska verksamhetsområdet.

7. Kreativitet

Utveckla ett personligt uttryck genom konstnärligt skapande.

8. Personlig utveckling och hälsa

Utveckla kunskap om och främja den egna fysiska, psykiska och sociala hälsan och personutvecklingen.

NT

1. Kommunikativ förmåga

Att kunna kommunicera i tal och skrift och använda svenska, engelska och matematik för lärande och begreppsutveckling.

2. Miljö och hållbar utveckling

Förstå hur människa och miljö påverkar varandra, förvärva en ekologisk grundsyn och förstå betydelsen av en hållbar utveckling.

3. Demokrati och etik

Utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och göra medvetna etiska ställningstaganden.

4. Historiskt och kulturellt perspektiv

Förstå människan, hennes villkor och verksamhet ur historiskt, idéhistoriskt och globalt perspektiv.

5. Det egna lärandet

Reflektera över och skaffa sig insikt i det egna lärandet, ansvarstagande och samarbetsförmåga samt utveckla kompetens för högre studier.

6. Hantverk och grundläggande metoder för problemlösning

Söka information, formulera problem, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, analysera samband samt föreslå lösningar.

7. Kreativitet

Utveckla förmågan att se möjligheter, lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling

8. Personlig utveckling och hälsa

Utveckla kunskap om och främja den egna fysiska, psykiska och sociala hälsan och personutvecklingen.

EkS

1. Kommunikativ förmåga

Att kunna kommunicera i tal och skrift och använda svenska, engelska och andra språk för lärande och begreppsutveckling,

2. Miljö och hållbar utveckling

Förstå hur människa och miljö påverkar varandra, förvärva en ekologisk grundsyn och verka för en hållbar utveckling.

3. Demokrati och etik

Utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och göra medvetna etiska ställningstaganden.

4. Historiskt och kulturellt perspektiv

Analysera samhällets struktur, maktförhållande och konflikter ur t ex historiskt, globalt, lokalt, ekonomiskt och genusperspektiv.

5. Det egna lärandet

Reflektera över och skaffa sig insikt i det egna lärandet, lärande i grupp samt utveckla kompetens för högre studier.

6. Hantverk och grundläggande metoder för problemlösning

Söka information, formulera problem, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, analysera samband samt föreslå lösningar.

7. Kreativitet

Utveckla förmågan att se möjligheter, lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

8. Personlig utveckling och hälsa

Utveckla kunskap om och främja den egna fysiska, psykiska och sociala hälsan och personutvecklingen.

PolicydokumentPolicydokument