Handlingsplan mot alkohol och droger

Skolan ska vara alkohol- och drogfri. All personal har skyldighet att snarast vidarebefordra rykten/misstankar och kännedom om droganvändning till elevhälsa och skolledning.

Drogförebyggande arbete

  • Alla i personalen ska vara uppmärksamma på tecken på droganvändning.
  • Kunskap om droger i idrott, biologi/naturkunskap och samhällskunskap.
  • Återkommande informationstillfällen för personalen om droger.
  • Polishundar kan komma att användas vid genomsök i lokalerna under tid då elever inte vistas i skolan. Detta sker på initiativ av skolledningen och grundas inte på misstanke om brott.

Vid rykte om användning

Skolledning och/eller elevhälsa informeras om ryktet.

Om eleven är under 18 år informerar skolledningen alltid vårdnadshavare och uppmanar till kontakt med Maria ungdom för provtagning samt gör en orosanmälan till socialtjänsten.
Vårdnadshavare uppmanas att ombesörja att provsvar kommer skolan till del.
Vårdnadshavare informeras när skolan gör orosanmälan.

Om eleven är över 18 år uppmanar vi eleven att kontakta Maria ungdom och gör en orosanmälan till socialtjänsten, vilket eleven informeras om.

Om ryktet om droganvändning gäller icke identifierade elever vidtas åtgärder på gruppnivå och vårdnadshavare informeras.

Om elev är alkohol- eller drogpåverkad i skolan

Skolledning och elevhälsa kontaktas omgående av den som upptäcker att en elev är påverkad. Eleven tas om hand av elevhälsa och/eller skolledning. Om eleven är under 18 år kontaktas omgående vårdnadshavare.

Se ovan angående kontakt med Maria ungdom och orosanmälan till socialtjänsten.

Vid misstanke om försäljning av droger i skolan

Informera omgående skolledningen som kontaktar polisen.

Skolledningen

Ladda ned PDF