Bedömningspolicy 2022/2023

Syfte

Betygssättning är en myndighetsuppgift. För att stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elever har Värmdö gymnasium en gemensam bedömningspolicy. Förutom rättssäkerhetsaspekten syftar också bedömningspolicyn till att uppmuntra en kontinuerlig och varierad bedömning av elevers kunskapsutveckling. Provmängden begränsas genom att omprov inte tillåts, därigenom minskas arbetsbelastningen för alla. Tydlighet skapar en trygghet som ger bättre resultat.

Allmänt om bedömning

Ett enskilt bedömningstillfälle ska normalt sett inte vara avgörande för betyget. Läraren ska vid betygssättning göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i förhållande till de nationella betygskriterier som finns för respektive kurs samt allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper (Lgy 11). Endast om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning ska betyg inte sättas.

Examinationer

Förmågeutveckling sker under hela kursen. Elever ska därför ha möjlighet att under kursens gång visa på kunskapskvaliteter som inte nåtts tidigare. Formerna för examinationer måste varieras. En enda examinationsform, exempelvis skriftliga prov, får inte utgöra det enda betygsunderlaget. Läraren är särskilt uppmärksam på relevansen i uppgifter som genomförts under okontrollerade former utanför lektionstid.

Examinationer under kursens gång får ej göras om eller göras i efterhand. Komplettering på grund av sjukdom vid examination kan bli aktuellt mot slutet av terminen om bedömningsunderlaget i övrigt inte räcker till för att sätta betyg; läraren avgör om komplettering behövs. För elever som riskerar att inte nå betyget E på kursen kan läraren besluta om kompletteringar under kursens gång.

Inlämningstider ska hållas. För sent inlämnade uppgifter tas emot men bedöms endast om läraren anser att det behövs som komplettering vid betygssättning av kursen.

Komplettering

I god tid innan betygssättning ser läraren över vilka elever det saknas underlag för och diskuterar, utifrån betygskriterierna, åtgärder med dessa elever. Komplettering kan bli aktuell om läraren behöver ytterligare underlag för att avgöra vilket betyg som ska sättas. För de flesta elever ska läraren ha tillräckligt betygsunderlag vid kursens slut. För kurser som går över två terminer eller mer kan kompletteringsmöjlighet erbjudas i slutet av varje termin.

Fusk

Elev som fuskat vid examination får F på denna. Fusk rapporteras till ansvarig programrektor som ger eleven en varning. Elevens samtliga lärare informeras om fusket för att kunna vara uppmärksamma i sina kurser. Komplettering på grund av fusk erbjuds endast om betygsunderlag för betygssättning därmed saknas.

Sammanfattning

  • Examinationer under kursens gång får inte göras om eller skrivas i efterhand.
  • Inlämningstider ska hållas.
  • Betyg sätts på de kunskaper eleven har visat.
  • Läraren avgör om betygsunderlaget är tillräckligt eller måste kompletteras.
  • Komplettering får ej vara prövning på hela kursen.
  • Komplettering vägs samman med alla insatser en elev gjort under kursens gång.

Programrektor kan besluta om undantag från bedömningspolicyn.

Ladda ned PDF