På Värmdö gymnasium får varje elev möjligheten att låna en bärbar dator som man disponerar under hela sin studietid. Lånedatorer i årskurs 3 samt för elever på Musik- och Teknikprogrammet är Intelkompatibla PC med Microsoft Windows installerat som operativsystem, övriga är Chromebooks.

Ja, skolans wifi täcker samtliga lokaler med bra hastighet för alla skolaktiviteter. Alla Elev-PC blir automatiskt uppkopplade mot detta nätverk.

Fullständiga villkor finns i dokumentet Avtal om Elev-PC, som tecknas mellan skolan och elev/vårdnadshavare. I korthet lånar Värmdö gymnasium ut en dator till eleven, och datorn är avsedd för skolbruk. Om eleven slutar på skolan eller gör studieuppehåll måste datorn alltid lämnas in till Värmdö gymnasium. Datorn är under hela lånetiden Värmdö gymnasiums egendom, och eleven (eller vårdnadshavaren om eleven är omyndig) ansvarar för datorn under lånetiden.

Datorn behöver inte lämnas in under skolloven.

Ja, alla elever har möjlighet att själva installera program eller appar på datorn, under förutsättning att programmen är avsedda för skolarbete och är lagligt licensierade eller på annat vis lagligt fria att installera och använda.
Detta beror på en mängd olika faktorer och går tyvärr inte att besvara i förväg. Besked om detta ges mot slutet av varje läsår till årets årskurs 3-elever.
Om datorn blir skadad måste det omedelbart anmälas till IT-driftgruppen. Anmälan görs på en särskild skadeanmälanblankett (finns på skolans hemsida under IT-frågor) och mejlas in. Datorn lämnas sedan in i för reparation i vår verkstad i sal B52. Reparationen utförs av skolans IT-driftgrupp eller på extern serviceverkstad.

Om datorn blir stulen måste det omedelbart anmälas till IT-driftgruppen. Anmälan görs på en särskild skadeanmälanblankett (finns på skolans hemsida under IT-frågor) och mejlas in. Dessutom måste stölden skyndsamt polisanmälas, och en kopia på polisanmälan ska skickas eller lämnas in till Värmdö gymnasium. Vid polisanmälan måste man ha olika uppgifter om datorn, t.ex. dess serienummer och inköpsvärde. Kontakta IT-driftgruppen i sal B52 för att få hjälp med dessa uppgifter eller med hela polisanmälan.

Vid förlust genom oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig gentemot Vgy för förlusten. Om datorn blivit skadad på ett sätt som inte täcks av produktgaranti kan eleven bli ersättningsskyldig för åtgärdande av den uppkomna skadan. Exakta villkor framgår av låneavtalet mellan skolan och eleven/vårdnadshavare.

Nej, Värmdö gymnasium har inte tecknat några försäkringar på våra Elev-PC. Skälet är att de försäkringsvillkor som försäkringsbolagen erbjuder regelmässigt inte täcker de händelser som Elev-PC typiskt råkar ut för. Se gärna över den egna hemförsäkringen som i de flesta fall ger bättre skydd än ”skolförsäkringar”.

Skolan har enstaka stationära datorer i grupprum och bibliotek, men den mesta datoranvändningen sker på den egna bärbara datorn.

Ja, privata enheter kan kopplas upp till nätverket vgy-byod (Bring Your Own Device). Instruktioner finns på skolans hemsida under IT-frågor.

Ja, skolans IT-driftgrupp håller koll på att de som använder skolans nätverk och datorer följer de regler som är uppsatta för datoranvändning på skolan.

På Värmdö gymnasium används G Suite (Gmail, Google Classroom, Google Drive, Google Kalender, Google Meet m.m., öppet för lärare och elever), Dexter (elevhanteringssystem med studieplaner, elevscheman, frånvaro och frånvaroanmälan, öppet för lärare, vårdnadshavare och elever) samt Exam.net för digitala examinationer. Mer information om respektive system finns på skolans hemsida under IT-frågor.