Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap

SASamhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället samspelar, utvecklas och fungerar. Frågor om politik, ekonomi, miljö och sociala frågor liksom människan som individ och i grupp genomsyrar utbildningen.

På programmet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för framtida högskolestudier. Efter din gymnasieexamen är du välförberedd för högskolestudier inom olika samhällsvetenskapliga områden.

Se presentationsvideo

SASAInriktning samhällsvetenskap vänder sig till dig som vill förstå nutida och forma framtida samhällen. Du studerar politik, ekonomi, miljö- och sociala frågor, både med ett lokalt och globalt perspektiv. Människors livsvillkor studeras utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter är centrala inom inriktningen, men du får också fördjupa dig i frågor om hur vi ska kunna få en hållbar samhällsutveckling.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :
EKUtbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. På Värmdö gymnasium finns två varianter av Ekonomiprogrammet.

logoSkolverket


ESTETISKA PROGRAMMET (Se presentationsvideo)

ESUtbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska eleverna därför pröva såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt. På Värmdö gymnasium finns musikinriktningen av det estetiska programmet.

logoSkolverket

NAUtbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande. På Värmdö gymnasium finns fyra varianter av naturvetenskapsprogrammet.

logoSkolverket


SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
 
(Se presentationsvideo)
SAUtbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Värmdö gymnasium har tre varianter av Samhällsvetenskapsprogrammet.

logoSkolverket

TEUtbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. På Värmdö gymnasium finns inriktningen Informations- och medieteknik.

logoSkolverket

 
 

Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap - idrott, hälsa, ledarskap

NA

Gemensamt för våra naturvetenskapliga utbildningar är att fokus ligger på matematik, biologi, fysik och kemi. Inriktningarna innehåller också kurser inom samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap. Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger bredast behörighet för universitets- och högskolestudier. Du får därför en bra grund för högskolestudier inom såväl naturvetenskap och teknik som inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Se presentationsvideo

NANA-lhIDenna utbildning vänder sig till dig som har ett stort intresse av träning och naturvetenskap. Vi använder naturvetarens metoder för att förstå träningens effekt på kroppen. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i samarbeten mellan träningslära, biologi och kemi. Du får även möjlighet att öva dig i att leda grupper. Undervisningen är varierad med såväl traditionella lektioner som lektioner med praktiska inslag. Du får samma breda behörighet som inom de övriga naturinriktningarna.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :

Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap och samhälle - global

NAGemensamt för våra naturvetenskapliga utbildningar är att fokus ligger på matematik, biologi, fysik och kemi. Inriktningarna innehåller också kurser inom samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap. Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger bredast behörighet för universitets- och högskolestudier. Du får därför en bra grund för högskolestudier inom såväl naturvetenskap och teknik som inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Se presentationsvideo

NASAInriktningen naturvetenskap och samhälle är en bred naturvetenskaplig utbildning med ett tvärvetenskapligt synsätt. Det är en utbildning där naturvetenskapen och samhällsvetenskapen sammanförs på ett naturligt sätt. Förutom kurser i biologi, fysik och kemi får du läsa flera kurser inom samhällskunskap och geografi. Med naturvetenskapen som bas fördjupar du dig i samspelet mellan människa och miljö ur ett globalt perspektiv och med det hållbara samhället i fokus.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :

Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap

NA

Gemensamt för våra naturvetenskapliga utbildningar är att fokus ligger på matematik, biologi, fysik och kemi. Inriktningarna innehåller också kurser inom samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap. Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger bredast behörighet för universitets- och högskolestudier. Du får därför en bra grund för högskolestudier inom såväl naturvetenskap och teknik som inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Se presentationsvideo

NANAInom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Matematik är ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att förstå och analysera samband inom olika ämnesområden. Temperaturen ökar på jorden och isarna smälter. Vi behöver nya och klimatsmarta energikällor. Kan vi bota alla sjukdomar? Det är naturvetenskapen som kan ge oss lösningarna. Efter din gymnasieexamen ligger så gott som alla högskoleutbildningar öppna.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner  :

Underkategorier