Åtaganden 2015

Elever

Eleverna får den utbildning de har rätt till, deras valmöjligheter beaktas och elever i behov av särskilt stöd får detta. Eleverna får en god lärandemiljö som främjar deras utveckling Eleverna ska a ämnen. Det pedagogiska ledarskapet utövas så att

 • uppleva undervisningen som stimulerande,
 • känna att undervisningen anpassas efter deras behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • ges möjlighet att formulera och pröva antaganden, lösa problem, argumentera och kritiskt granska och värdera påståenden,
 • ges möjlighet att kommunicera och utbyta information i muntlig och i skriftlig form.

Verksamhet

Verksamheten organiseras med utgångspunkt från de nationella målen för verksamheten. Undervisningen utgår från och omfattar programmålens och kursplanernas krav i samtliga ämnen. Det pedagogiska ledarskapet utövas så att

 • kunskap inhämtas om hur lärarna bedriver undervisningen i skolanha
 • lärarna utvärderar och bedömer eleverna utifrån de krav som finns i författningarna,
 • skolans resultat utvärderas regelbundet och att detta underlag används för att förbättra hela verksamheten.

Medarbetare

All personal ska

 • ha utbildning för den verksamhet de i huvudsak bedriver,
 • få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter.

Alla lärare ska

 •  använda resultaten från de nationella proven för att bedöma elevers kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning,
 •  utgå från de nationella målen i kursplanerna och från betygskriterierna vid bedömning och betygssättning,
 •  samverka så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang.

Ekonomi

Budget kommer att hållas så länge fördelningssystemet är överblickbart, välkänt och någorlunda stabilt över tid.